Algemene voorwaarden 

1. algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Vivian en een klant waarop Schoonheidssalon Vivian deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Schoonheidssalon Vivian

Schoonheidssalon Vivian zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De klant zorgt dat er juiste informatie die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling verteld wordt.
Bij onvolledig of onjuiste informatie, gekregen door de klant, is schoonheidssalon Vivian niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.
Schoonheidssalon Vivian zal de klant tijdig inlichten over financiële consequenties over eventuele wijzigingen van de behandeling.

3. Afspraken

Bij verhindering voor een afspraak dient de klant deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak te melden.
Bij verhindering zonder af te melden zoals hierboven beschreven is, mag schoonheidssalon Vivian het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.
Wanneer de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, zal de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
Bij verhinderen door overmacht, zijn bovenstaande verplichtingen niet geldig. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Privacy van persoonsgegevens

De klant voorziet schoonheidssalon Vivian vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en). Schoonheidssalon Vivian neemt deze gegevens op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. Betaling

De prijzen van behandelingen en producten zijn zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW (9% of 21%).
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De behandeling en/of eventuele producten dient de klant direct na afloop van de behandeling contant of per pinbetaling te voldoen.
Zodra de betaling niet voltooid is, dient de klant deze betaling binnen veertien dagen na factuurdatum op het aangegeven bankrekeningnummer van Schoonheidssalon Vivian te voldoen.
Bij kuurbehandelingen, dient het totale bedrag bij de eerste behandeling volledig te voldaan.

6. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Vivian is niet aansprakelijk voor schade in welke aard dan ook voor onvolledig of onjuiste informatie (hierbij te denken aan: medicatiegebruik, lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden en vrije tijdsbesteding) die verkregen is door de klant.
Schoonheidssalon Vivian is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant meegenomen heeft naar de salon. Tevens is Schoonheidssalon Vivian niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (hierbij te denken aan een allergie of andere pathologiëen van welke aard dan ook).

7. Klachten

Wanneer de klant over een behandeling en/of een product niet tevreden is moet dit binnen 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Vivian.
Schoonheidssalon Vivian zal de klacht binnen 5 werkdagen verwerken en beantwoorden via het e-mailadres of telefoonnummer dat geregistreerd is.
Indien de klacht over de behandeling gegrond is, zal schoonheidssalon Vivian de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien een klacht over een product gegrond is, zal schoonheidssalon Vivian het aankoopbedrag van het product, gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
Indien schoonheidssalon Vivian en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

8. Garantie

Schoonheidssalon Vivian geeft de klant één week (7 dagen) garantie op afgenomen behandelingen en gekochte producten. De klant is op de hoogte gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of bepaalde producten. Na sommige behandelingen kan de huid een reactie geven, de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht voor de behandeling.

Deze garantie vervalt wanneer:

·       De klant het product of het gebruik hiervan niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft opgevolgd

·       De klant andere producten heeft gebruikt dan de schoonheidsspecialiste heeft geadviseerd

·       De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd

·       De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

Schoonheidssalon Vivian heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen, indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Schoonheidssalon Vivian meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen zich onbehoorlijk blijft gedragen, heeft Schoonheidssalon Vivian het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon Vivian en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De meest actuele versie is te vinden op de website www.schoonheidssalonvivian.com
Van toepassing is de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold van tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.